Kasy pancerne, sejfy - Inter Sejf
 
Logo
logo
 
 
 
Sejfy
Kasy pancerne
Szafy metalowe
Szafy kartotekowe
Szafy/sejfy ognioodporne
Meble socjalne
Drzwi metalowe
Depozytowo-bankowe
Kasety metalowe
Transport warto┬Âci
Pozosta┬│e
Prywatno┬Â├Ž
Regulamin
Pomoc
Zaloguj siŕ
 

STRONY TRANSAKCJI

 1. Stron┬▒ dokonuj┬▒ca zakupów w Sklepie Internetowym intersejf.pl, zwan┬▒ dalej Nabywc┬▒ jest osoba pe┬│noletnia, osoba fizyczna lub firma.
 2. W┬│a┬Âcicielem Sklepu Internetowego jest firma Inter Sejf, ul. gen. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, wpisana do ewidencji dzia┬│alno┬Âci gospodarczej miasta Olsztyna pod nr 29403

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji s┬▒ produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego intersejf.pl w chwili sk┬│adania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajduj┬▒cych si├¬ w ofercie sklepu wyra┬┐one s┬▒ w z┬│otych polskich i podane s┬▒ zarówno bez jak i z podatkiem VAT, ceny te mog┬▒ ulec zmianie np ze wzgl├¬du na zmian├¬ kursu euro.  
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajduj┬▒cych si├¬ w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwo┬│ywania akcji promocyjnych w ka┬┐dej chwili.
 4. W przypadku sprzeda┬┐y produktów promocyjnych, których ilo┬Â├Ž jest ograniczona realizacja zamówie├▒ uzale┬┐niona jest od kolejno┬Âci wp┬│yni├¬cia zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Wszystkie produkty znajduj±ce siê w ofercie sklepu s± fabrycznie nowe i s± objête pe³n± gwarancj± producenta.

SK┬úADANIE ZAMÓWIE├Ĺ

Zamówienie mo┬┐e dokona├Ž osoba pe┬│noletnia lub firma. Sk┬│adanie zamówie├▒ w Sklepie Internetowym Inter Sejf odbywa si├¬ za po┬Ârednictwem:
•  Platformy elektronicznej intersejf.pl ,
Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzeda┬┐y jest pomy┬Âlne przeprowadzenie rejestracji (dot. Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za po┬Ârednictwem intersejf.pl) oraz akceptacja Regulaminu, a tak┬┐e pozosta┬│ych warunków sprzeda┬┐y.

Dopuszcza si├¬ sk┬│adanie zamówie├▒ w jednej z poni┬┐szych form, z powo┬│aniem si├¬ na informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: 
•  Wys┬│anie zamówienia bezpo┬Ârednio na adres e-mail :
sklep@intersejf..pl,
•  Poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami Inter Sejf pod numerami:
(89) 539 98 24
, 603 771049 
•  Przes┬│anie zamówienia faksem na numer 
(89) 670 15 25 lub (89) 539 98 24

REALIZACJA ZAMÓWIE├Ĺ Z┬úO┬»ONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Po z┬│o┬┐eniu zamówienia z panelu sklepu intersejf.pl, system automatycznie wygeneruje potwierdzenie wp┬│yni├¬cia zamówienia, co nie jest jeszcze jednoznaczne z przyj├¬ciem zamówienia do realizacji w formie i tre┬Âci  z┬│o┬┐onej przez Nabywc├¬
 2. Z┬│o┬┐enie zamówienia jest wi┬▒┬┐┬▒ce w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi zweryfikowana informacja zwrotna od Sprzedawcy, potwierdzaj┬▒ca przyj├¬cie zamówienia wraz ze szczegó┬│ami zamówienia.
 3. Nast├¬pnie zamówienie sk┬│adane w Sklepie Internetowym intersejf.pl musi zosta├Ž potwierdzone przez Nabywc├¬. W przpadku jego braku, w ci┬▒gu 24 godzin od z┬│o┬┐enia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje si├¬ z Pa├▒stwem telefonicznie lub poczt┬▒ e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegó┬│ów transakcji.
 4. W przypadku braku mo┬┐liwo┬Âci potwierdzenia zamówienia wynik┬│ej z winy Nabywcy (b┬│├¬dny numer telefonu) z┬│o┬┐one zamówienie zostaje anulowane w ci┬▒gu 48 godzin, a dane osobowe Nabywcy zawarte w zamówieniu zostaj┬▒ usuni├¬te z bazy danych sklepu.
 5. Firma Inter Sejf zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzaj┬▒cych w┬▒tpliwo┬Âci. Warunkiem przyj├¬cia zlecenia do realizacji s┬▒ pe┬│ne, prawdziwe dane, które jeste┬Âmy w stanie zweryfikowa├Ž.
 6. Z┬│o┬┐enie zamówienia przez Nabywc├¬ jest równoznaczne z upowa┬┐nieniem Sklepu Internetowego intersejf.pl do wystawienia faktury bez konieczno┬Âci uzyskania podpisu Nabywcy.
 7. Faktura Vat wystawiana jest ka¿dorazowo na podstawie danych wprowadzonych przez Nabywcê podczas rejestracji w panelu sklepu
 8. Nie przewidujemy ogranicze├▒ dotycz┬▒cych minimalnej oraz maksymalnej warto┬Âci zamówienia.
 9. Z chwil┬▒ potwierdzenia przyj├¬cia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzeda┬┐y towaru pomi├¬dzy Nabywc┬▒ a Sprzedawc┬▒
 10. Sprzedawca do┬│o┬┐y wszelkich stara├▒, aby czas realizacji zlecenia by┬│ jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpo┬Âredni wp┬│yw ma dost├¬pno┬Â├Ž produktu, czas kompletowania przesy┬│ki oraz czas dostarczenia przesy┬│ki do Sklepu przez dostawc├¬. Szczegó┬│owe informacje dotycz┬▒ce dost├¬pno┬Âci produktu i czasu realizacji zamówienia mo┬┐na uzyska├Ž po skontaktowaniu si├¬ ze Sprzedawc┬▒ drog┬▒ telefoniczn┬▒ lub mailow┬▒.
 11. Informacje o kosztach zwi┬▒zanych z wys┬│aniem przesy┬│ki zostan┬▒ przes┬│ane do Nabywcy wraz z potwierdzeniem zamówienia
 12. Klient mo┬┐e wybra├Ž jeden z poni┬┐szych sposobów realizacji p┬│atno┬Âci:
  • PRZELEWEM na konto wskazane w przes┬│anym potwierdzeniu zamówienia
  • GOTÓWK┬í, przy odbiorze w┬│asnym produktu, bezpo┬Ârednio u Sprzedawcy
 13. Klient zobowi┬▒zany jest do sprawdzenia, czy przesy┬│ka nie posiada uszkodze├▒ powsta┬│ych podczas transportu oraz jej kompletno┬Âci w obecno┬Âci osoby j┬▒ dostarczaj┬▒cej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilo┬Âciowej b┬▒d┬╝ jako┬Âciowej jest spisanie w obecno┬Âci pracownika firmy kurierskiej "Protoko┬│u Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu bezpo┬Ârednio u Sprzedawcy, Klient jest tak samo zobowi┬▒zany do sprawdzenia przesy┬│ki b├¬d┬▒cej przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i zwykle posiada kart├¬ gwarancyjn┬▒ producenta. W przypadku braku karty gwarancyjnej, dokumentem wystarczaj┬▒cym do podj├¬cia dzia┬│a├▒ reklamacyjnych jest posiadana faktura zakupu towaru.
 2. Na zakupione towary udzielana jest 24-ro miesi├¬czna gwarancja producenta (chyba, ┬┐e indywidulne ustalenia mi├¬dzy Sprzedawc┬▒ a Nabywc┬▒ s┬▒ inne) 
 3. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowi┬▒zany do sprawdzenia przesy┬│ki. Ewentualne uszkodzenia nale┬┐y niezw┬│ocznie zg┬│osi├Ž kurierowi przy dostawie, oraz skontaktowa├Ž si├¬ z pracownikami firmy Sprzedawcy. Podstaw┬▒ reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczaj┬▒cych przesy┬│k├¬.
 4.  W przypadku awarii sprz├¬tu nale┬┐y kierowa├Ž si├¬ do Sprzedawcy lub bezpo┬Ârednio do  punktu serwisowego producenta w Polsce.
 5. Sprzedawca zobowi┬▒zuje si├¬ usun┬▒├Ž bezp┬│atnie wady ujawnione w okresie trwania umowy gwarancyjnej w mo┬┐liwe najkrótszym terminie jednak nie d┬│u┬┐szym ni┬┐ 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia sprz├¬tu do punktu serwisowego (w uzasadnionych przypadkach termin ten mo┬┐e wyd┬│u┬┐y├Ž si├¬ do 21 dni).
 6. Reklamuj┬▒cy wtedy gdy jest to fizycznie mo┬┐liwe, zobowi┬▒zany jest dostarczy├Ž towar do wskazanego przez sprzedawc├¬ punktu serwisowego na w┬│asny koszt i ryzyko wraz z orygina┬│em karty gwarancyjnej lub kserokopi┬▒ orygina┬│u faktury VAT, dok┬│adnym opisem usterki, instrukcji obs┬│ugi oraz innych elementów dostarczonych razem z towarem, a stanowi┬▒cych jego integraln┬▒ cz├¬┬Â├Ž.
 7. Nieuznanie roszcze├▒ gwarancyjnych mo┬┐e mie├Ž miejsce w nast├¬puj┬▒cych przypadkach:
  • uszkodze├▒ mechanicznych i wywo┬│anych przez nie usterek,
  • uszkodze├▒ i wad powsta┬│ych w transporcie i przy prze┬│adunku,
  • uszkodzenia numerów fabrycznych produktu uniemo┬┐liwiaj┬▒ce ich odczyt
  • eksploatacji urz┬▒dze├▒ w warunkach nie odpowiadaj┬▒cych okre┬Âlonym w otrzymanej instrukcji obs┬│ugi,
  • ingerencji osób innych ni┬┐ przedstawicieli serwisu producenta, polegaj┬▒cych na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urz┬▒dze├▒,
  • stosowania niew┬│a┬Âciwych materia┬│ów eksploatacyjnych lub ┬Ârodków konserwacyjnych innych ni┬┐ zalecane przez producenta urz┬▒dzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • dokonywania zmian i skre┬Âle├▒ w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupowa┬┐nione.

POSTANOWIENIA KO├ĹCOWE

 1. Zawarto┬Â├Ž Internetowego Sklepu intersejf.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprz├¬tu w ofercie Internetowego Sklepu s┬▒ zgodne z danymi katalogowymi producentów. Inter Sejf zastrzega sobie prawo do ewentualnych b┬│├¬dów.
 2. Internetowy Sklep intersejf.pl nie wypo┬┐ycza sprz├¬tu do testowania i z tego powodu klient nie mo┬┐e odst┬▒pi├Ž od umowy kupna. 
 3. W wyniku z┬│o┬┐enia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej dzia┬│alno┬Âci gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpiecze├▒stwa danych okre┬Âlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udost├¬pnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. 
 4. W sprawach nie uregulowanych powy┬┐szym dokumentem stosuje si├¬ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 5. W┬│a┬Âciwym s┬▒dem do rozstrzygania sporów powsta┬│ych na tle dzia┬│alno┬Âci prowadzonej przez Sprzedawc├¬ jest s┬▒d w┬│a┬Âciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sk┬│adaj┬▒c zamówienie Nabywca akceptuje powy┬┐szy regulamin.
  kasy pancerne | sejfy gabinetowe | szafy metalowe | szafy ognioodporne | drzwi do kancelarii tajnych | sejfy kasjerskie | kufry nesesery | szafy na bro˝ | szafy kartotekowe
ad
Inter Sejf ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, woj. warmi˝sko mazurskie
Tel: (89) 539-98-24
copyright © 1999-2009 intersejf
do gˇry